• Jūs esate čia:
 • Pradžia
 •  > 
 • Straipsnių pateikimas į PIA
Straipsnių pateikimas į PIA

Reikalavimai autoriams

 

 1. Bendroji informacija
  • Visi autoriai turi sutikti paskelbti rankraštį ir pasirašyti „Autorinių teisių patvirtinimo dokumentą“, atspausdintą žurnale po informacijos autoriams. Tokiu būdu leidėjas įgauna teisę į rankraštį, apsaugodamas jį nuo neteisėto kopijavimo ir dauginimo.
  • Skelbiama medžiaga turi būti nauja arba aktuali, visais atvejais teisinga, tiksli, aiškiai ir logiškai išanalizuota bei aptarta.
  • Negalima siųsti anksčiau spaudoje skelbtų straipsnių, išskyrus skelbtus kaip tezes, paskaitas ar apžvalgos dalis. Jeigu bent vienas iš autorių anksčiau skelbė spaudoje straipsnį, kuriame panaudota ta pati tiriamoji medžiaga arba jos dalis, jis privalo apie tai pranešti leidėjui, pateikdamas anksčiau spausdinto (-ų) straipsnio(-ių) kopiją (-as).
  • Straipsnio autorių skaičius neturi viršyti šešių. Rekomendacijoms autorių skaičiaus apribojimai netaikomi. Kiekvienas straipsnio autorius turi būti aktyviai dalyvavęs tiek vykdant studiją, tiek ruošiant straipsnį spaudai.
  • Autoriais gali būti asmenys:
 • tiesiogiai dalyvavę planuojant studiją (iškeliant hipotezes, parenkant tyrimo metodus) ar analizuojant ir interpretuojant rezultatus;
 • rašę straipsnį arba kritiškai konsultavę rašantįjį intelektualiąja prasme;
 • sutinkantys su visa informacija, pateikiama galutinėje straipsnio versijoje, ir prisiimantys visą atsakomybę už tos informacijos teisingumą.

Visi autoriai turi atitikti visus tris išvardytus kriterijus. Kitu būdu prie straipsnio paruošimo prisidėję asmenys gali būti atskirai paminėti padėkų skirsnyje.

 • Straipsniuose pateikti autorių vertinimai, nuomonės ir rekomendacijos nebūtinai sutampa su redaktorių ar leidėjo nuomonėmis. Dėl to nei redaktoriai, nei leidėjas neprisiima atsakomybės už šią informaciją.
 • Rankraštyje neturi būti spausdinimo klaidų.
 • Kiekvienas rankraštis peržiūrimas žurnalo redaktorių, kalbos redaktorių, maketuojamas ir persiunčiamas autoriaus peržiūrai prieš spausdinimą. Autorius yra atsakingas už spausdinimo klaidų suradimą, teksto pakeitimus, papildymus. Korektūros turi būti grąžintos leidėjui per 48 valandas. Po šio paskutinio suderinimo straipsnis bus išspausdintas. Vėlesni papildymai nebepriimami.
 • Žurnalo skilties „Moksliniai darbai ir apžvalgos“ straipsniai recenzuojami. Moksliniai straipsniai turi būti paruošti laikantis mokslinio kalbos stiliaus reikalavimų, terminai rašomi lietuviškai, kai nėra atitikmens – lotyniškai. Už terminus atsako pats autorius.
 • Autorius gali turėti slaptos recenzijos teisę, kuomet recenzentui nepateikiama informacija apie rankraščio autorius. Dėl to jis įspėja vyriausiąjį redaktorių laiške, atsiųstame kartu su straipsniu.
 • Informacija apie išleistas naujas knygas spausdinama atsiuntus originalų knygos egzempliorių, kuris negrąžinamas.

 

 1. Rankraščio apimties ir struktūros reikalavimai

2.1. Visas rankraštis neturi viršyti 20 000 simbolių, skaičiuojant be tarpų (įskaitant ir lenteles), išskyrus Farmakoterapijos skyriaus straipsnius, kurie neturi viršyti 15 000 simbolių, skaičiuojant be tarpų (įskaitant ir lenteles). Klinikinių atvejų aprašymas turi neviršyti 5000 simbolių, remtis ne daugiau kaip 10 literatūros šaltiniais.

2.2. Rankraštis turi būti pateikiamas elektroniniu paštu kaip tekstinis Word dokumentas, eilutes spausdinant per 6 mm (1,5 intervalo), Times New Roman 12 pt. dydžio šriftu, lygiuojant iš abiejų pusių, palikus 2,5 cm paraštes. Puslapiai turi būti sunumeruoti.

2.3. Išlaikyti straipsnio struktūrą:

 • titulinis lapas – straipsnio pavadinimas (lietuvių ir anglų kalbomis), autorių vardai ir pavardės, jų darbovietės, su redakcija kontaktuojantis asmuo, jo elektroninio pašto adresas, pageidautina ir telefonas. Nurodoma, kuriame žurnalo skyriuje norima straipsnį išspausdinti:
 • Aktualijos
 • Rekomendacijos
 • Pulmonologija ir alergologija (profesinis tobulėjimas)
 • Klinikiniai atvejai
 • Moksliniai darbai ir apžvalgos (straipsniai yra recenzuojami)
 • Mokslinės tezės
 • Farmakoterapija
 • Straipsnio santrauka ir raktiniai žodžiai (lietuvių ir anglų kalbomis). Kiekviena santrauka ne platesnė kaip 1000 spaudos ženklų, išskyrus mokslinių darbų ir apžvalgų – iki 2000 simbolių, skaičiuojant be tarpų. Raktažodžiai – ne daugiau 5 informatyvūs žodžiai ar frazės.

„Moksliniai darbai ir apžvalgos“ skyriaus straipsnio santrauka turi būti struktūrizuota, visų kitų – standartinės.

Struktūrizuota santrauka. Jos apimtis yra iki 2000 spaudos ženklų. Struktūrizuotą santrauką  sudaro šios dalys: Įvadas. Tikslas(ai). Tyrimo metodai. Rezultatai. Išvada(os)/Apibendrinimas.

Standartinė santrauka. Jos apimtis yra iki 1000 spaudos ženklų. Klinikinių atvejų santrauka neturi viršyti 600 spaudos ženklų.

2.4. Reikalavimai moksliniam straipsniui (recenzuojami):

 • Įvadas. Jame nurodoma tyrimo problema, jos ištirtumo laipsnis, sprendimo naujumo argumentacija, pažymimi svarbiausi tos srities mokslo darbai, tyrimo tikslas, objektas.
 • Tyrimo metodų dalyje nurodoma tyrimo atlikimo vieta, tiriamosios medžiagos skaičius ir apibūdinimas, aprašomas gydymas ar intervencijos, naudoti statistinės analizės metodai. Jei taikomi tyrimo metodai nėra labai paplitę ar pripažinti, reikia nurodyti priežastis, skatinusias juos pasirinkti. Aprašomi originalūs metodai arba pateikiamos nuorodos į literatūroje aprašytus standartinius metodus, nurodoma naudota aparatūra. Tyrimai, kuriuose dalyvauja žmonės, turi būti atlikti remiantis Helsinkio deklaracijos principais.
 • Rezultatų dalyje aprašoma tyrimų baigtis, pateikiamas glaustas, nuoseklus ir logiškas apibendrinimas, pažymimas jų statistinis patikimumas. Dalis rezultatų gali būti pateikti grafikų, lentelių pavidalu.
 • Rezultatų aptarimas. Aptarimo pradžioje rekomenduojame pateikti pagrindinius originalius straipsnio teiginius (išvadas), kilusius iš tyrimo duomenų. Rezultatų aptarimą rekomenduojama struktūrizuoti išskiriant potemes (kiekvieną originalų atrastą teiginį rekomenduojame aptarti atskira poteme). Tyrimo rezultatai ir išvados lyginami su kitų autorių skelbtais duomenimis, įvertinami jų tapatumai ir skirtumai. Ypač svarbu pabrėžti tyrimo duomenų originalumą. Reikia vengti kartoti tuos faktus, kurie pateikti tyrimų rezultatų dalyje.
 • Išvadose/apibendrinime aprašoma tyrimo rezultatų svarba ir naudingumas Rekomenduojama nurodyti tolesnių tyrimų perspektyvas.
 • Literatūros sąrašas (detalesni reikalavimai pateikiami žemiau).

2.5. Reikalavimai mokslinei apžvalgai (recenzuojamai):

Moksliniai straipsniai turi būti paruošti laikantis mokslinio kalbos stiliaus reikalavimų ir atitikti mokslinio straipsnio struktūrines dalis (žr.2.3.). Rankraštis neturi viršyti 20 000 simbolių, skaičiuojant be tarpų (įskaitant ir lenteles). Santrauka standartinio formato nuo 1500 iki 3000 simbolių, skaičiuojant be tarpų, pateikiami 3–5 reikšminiai žodžiai.

Metodų skyriuje reikėtų nurodyti duomenų bazes, kuriomis buvo naudotasi. Atskirai apibendrinami retrospektyviųjų ir perspektyviųjų tyrimų rezultatai. Reikalavimai literatūros sąrašui pateikiami punkte 2.10.

2.6.Reikalavimai mokslinei tezei:

Tekstas turi būti paruoštas laikantis mokslinio kalbos stiliaus reikalavimų ir atitikti struktūrinės santraukos dalis: Įvadas. Tikslas(ai). Tyrimo metodai. Rezultatai. Išvada(os)/Apibendrinimas. Apimtis iki 2000 simbolių (skaičiuojant be tarpų). Gali būti viena lentelė ar grafikas.

2.7. Teksto rašymo stilius. Svoriui, matmenims, procentams ir laipsniams žymėti turi būti naudojami arabiški skaitmenys ir tarptautinės (SI) vienetų sistemos žymėjimas: kg, g, mg, mmol, m, cm ir t. t. Ženklas % naudojamas angliškame tekste ir lentelėse. Lietuviškame tekste rašoma proc. Nurodykite visų farmakologinių preparatų (medikamentų) tarptautinius pavadinimus, grupę, kuriai jie priklauso, ir, kur reikia, skliaustuose pažymėkite firminį pavadinimą ir įmonės pavadinimą.

Pirmą kartą tekste minimi sutrumpinimai turi būti paaiškinti. Skaičių trupmeninė dalis skiriama kableliu (pavyzdžiui 2,15, o ne 2.15)

2.8. Paveikslai (pageidautina ne daugiau kaip 4–5 pav.) žymimi arabiškais skaitmenimis eilės tvarka ir pateikiami atskiru nuo pagrindinio teksto dokumentu. Pavadinimas rašomas po paveikslu, pirmiausia pažymint paveikslo eilės numerį, pvz.: 1 pav. Paveikslus pateikti atviru formatu (kad būtų galima redaguoti). Visi skaitiniai ar raidiniai žymėjimai paveiksle turi būti aiškūs ir pakankamo dydžio (1,5–2 mm).

2.9. Lentelės. Kiekviena lentelė turi būti pavadinta, sunumeruota arabiškais skaitmenimis ir atspausdinta atskirame lape. Turėtų būti naudojami tik standartiniai, visiems suprantami sutrumpinimai, kurie paaiškinami po lentele. Lentelių medžiagą autoriai turi paruošti suprantamai. Tekste jos turi būti žymimos kaip „1 lentelė“ ir t. t.

2.10. Padėkos. Spausdinamos padėkos tik asmenims ar organizacijoms, kurie tiesiogiai dalyvavo studijos vykdyme ar ją parėmė tiek intelektualiai, tiek materialiai.

2.11. Literatūros sąrašas. Literatūros sąrašas sudaromas remiantis Vankuverio sistema ir vieningais reikalavimais biomedicinos žurnalų rankraščiams („Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals“ JAMA. 1997; 277: 927-34). Turėtų būti nurodoma ne daugiau 25 literatūros šaltinių, išskyrus mokslines apžvalgas ir rekomendacijas – ne daugiau 50 literatūros šaltinių; pageidautina paskutiniojo dešimtmečio. Literatūros šaltiniai sąraše pateikiami ta kalba, kuria buvo išspausdinti, straipsnyje jie nurodomi arabiškais skaičiais lenktiniuose skliaustuose, pradedant citavimą nuo (1). Nurodyti visus autorius, jei jų yra šešį ir mažiau. Kai autorių yra daugiau, išvardijami pirmieji šeši ir rašoma „ir kt.“, „et al.“ Literatūros sąrašo pavyzdžiai:

 • Straipsnis iš žurnalo

Bardin PG, Price D, Chanez P, Humbert M, Bourdin A. Managing asthma in the era of biological therapies. Lancet Respir Med 2017; 5:376-8.

 • Straipsnis iš konferencijų, kongresų, suvažiavimų medžiagos

Pelosi P. Acute Respiratory failure and Critical Care. In: Pneumo Update Europe 2017, 4th European Update Congress in Pneumology; 2017 June 9–10; Vienna, Austria.

 • Straipsnis iš knygos

Elliott MW. The patient with an acute hypercapnic exacerbation of COPD.  In: Simonds AK (editor). Noninvasive Ventilation. Handbook. UK, European Respiratory Society, 2015: 41-9.

 • Knyga

Vigneswaran W (Editor), Garrity E (Editor), Odell J (Editor). Lung Transplantation: Principles and Practice. 1st ed. Boca Raton, FL: Taylor&Francis Group, LCC: 2015

 • Interneto adresų ir kitų elektroninių šaltinių įrašai

Global initiative for asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Revised 2017. Available at: http:// www.ginasthma.com.

2.12.  Rankraščiai žurnalo skiltims „Moksliniai darbai ir apžvalgos“, „Mokslinės tezės“ pateikiami atitinkamai iki einamų metų kovo 1 dienos arba rugpjūčio 1 dienos, kiti straipsniai – iki balandžio 1 dienos arba rugpjūčio 15 dienos.

2.13. Reikalavimų autoriams, recenzijos ir autorinių teisių patvirtinimo dokumento pavyzdžio elektroninės formos patalpintos elektroniniu adresu http://www.pulmoalerg.lt

 Autorinių teisių patvirtinimo dokumentas

 PATEIKTI STRAIPSNĮ
PARTNERIAI
 • European Respiratory Society
   
RĖMĖJAI
 • GlaxoSmithKline
 • Roche
 • Boehringer Ingelheim
   

Visos teisės saugomos © 2018

Sprendimas: