Įstatai

LIETUVOS PULMONOLOGŲ IR ALERGOLOGŲ DRAUGIJOS ĮSTATAI

1. Bendrosios nuostatos
1.1 Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugija (toliau Draugija) yra visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvos suaugusiųjų ir vaikų gydytojus: pulmonologus, alergologus ir klinikinius imunologus, ftiziatrus bei kitų specialybių gydytojus, mokslo darbuotojus, dirbančius pulmonologijos, alergologijos ir imunologijos srityse.
1.2 Oficialus Draugijos pavadinimas lietuvių kalba – Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugija (LPAD), angliškai – Lithuanian Society of Pulmonology and Allergy (LSPA).
1.3 Draugija – juridinis asmuo, turintis savo antspaudą su Draugijos pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose, Draugijos tipinį blanką su oficialiu Draugijos pavadinimu lietuvių ir anglų kalbomis, Draugijos registracijos numeriu bei sąskaitų rekvizitais. Draugija gali turėti savo simboliką.
1.4 Draugija atsako savo turtu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Draugija neatsako dėl Draugijos narių prisiimtų įsipareigojimų, o Draugijos nariai neatsako už Draugijos prisiimtus įsipareigojimus.
1.5 Draugija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais, teisės aktais ir įstatymo nustatyta tvarka įregistruotais Draugijos įstatais.
1.6 Draugijos veiklos tikslas nėra pelno siekimas. Gautas lėšas Draugija negali perskirstyti savo
nariams. Gautos lėšos reikalingos Draugijos veiklai užtikrinti skirstomos Draugijos Valdybos nutarimu.
1.7 Lietuvos pulmonologų ir alergologų Draugijos būstinė yra Kaune. Adresas: Eivenių 2, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Kauno klinikos.

2. Draugijos veiklos tikslas ir uždaviniai
2.1 Draugijos tikslas – organizuoti, skatinti ir vystyti suaugusiųjų ir vaikų gydytojų pulmonologų, alergologų ir klinikinių imunologų, ftiziatrų ir kitų specialybių gydytojų, dirbančių pulmonologijos, alergologijos ir klinikinės imunologijos srityse veiklą.
2.2 Pagrindinės funkcijos ir uždaviniai:
2.2.1 organizuoti pulmonologinę, alergologinę, imunologinę bei ftiziatrinę pagalbą suaugusiesiems ir vaikams Lietuvoje
2.2.2 rinkti informaciją ir atlikti ekspertizę apie pulmonologinės, alergologinės ir imunologinės bei ftiziatrijos pagalbos teikimo būklę vaikams ir suaugusiems, teikti rekomendacijas ar kitais būdais prisidėti prie šios pagalbos tobulinimo
2.2.3 koordinuoti Draugijos narių profesinės kvalifikacijos tobulinimą, teikti rekomendacijas dėl licencijos išdavimo (pratęsimo)
2.2.4 organizuoti Draugijos narių susirinkimus, konferencijas, seminarus, pasitarimus,
simpoziumus, tęsti kvėpavimo sistemos, alerginių ligų bei imunologinių sutrikimų diagnostikos, gydymo bei reabilitacinio mokymo renginius
2.2.5 rengti jos rekomendacijas vaikams ir suaugusiesiems, diegti jas praktinėje veikloje
2.2.6 tirti gydytojų – vaikų ir suaugusiųjų – pulmonologų, alergologų ir klinikinių imunologų, ftiziatrų poreikį ir teikti atitinkamas rekomendacijas
2.2.7 leisti periodinius ir vienkartinius leidinius pulmonologijos, alergologijos ir klinikinės imunologijos tema, esant galimybei remti mokslo monografijų, vadovėlių, metodinių mokymo priemonių leidybos išlaidas
2.2.8 plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą, ryšius su kitomis draugijomis, visuomeninėmis organizacijomis bei institucijomis
2.2.9 rekomenduoti Draugijos narius stažuotėms, mokslinėms konferencijoms, seminarams, praktiniams užsiėmimams Lietuvos ir užsienio mokslo įstaigose
2.2.10 siūlyti Lietuvos medicinai nusipelniusius kandidatus vardinėms, Valstybinėms ir kitoms premijoms bei apdovanojimams gauti
2.2.11 dalyvauti sprendžiant savo narių profesines problemas
2.2.12 esant reikalui įstatuose numatytai veiklai užtikrinti, samdyti asmenis ir apmokėti jų darbą iš Draugijoje sukauptų lėšų
2.2.13 įsigyti turtą ir kaupti lėšas Draugijos įstatuose numatytai veiklai užtikrinti.
2.3 Draugijos veiklos teritorija yra Lietuvos Respublika.

3. Draugijos nariai, Draugijos narių teisės ir pareigos
3.1 Draugiją sudaro nariai ir garbės nariai.
3.2 Draugijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų gydytojai pulmonologai, alergologai ir klinikiniai imunologai, ftiziatrai, kitų specialybių gydytojai, mokslo darbuotojai, dirbantys pulmonologijos bei alergologijos ir klinikinės imunologijos srityse, pripažįstantys Draugijos įstatus, dalyvaujantys Draugijos veikloje, mokantys nustatytą Draugijos nario mokestį.
3.3 Draugijos garbės nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių piliečiai, savo veikla ypač nusipelnę Draugijai. Garbės nariai Draugijos veikloje dalyvauja patariamojo balso teise.
3.4 Draugijos nario teisės:
3.4.1 rinkti ir būti išrinktam į Draugijos valdymo organus
3.4.2 dalyvauti ir turėti balso teisę visuotiniuose Draugijos narių susirinkimuose, teikti pasiūlymus svarstomais klausimais
3.4.3 dalyvauti Draugijos organizuojamuose renginiuose
3.4.4 naudotis Draugijos teikiamomis paslaugomis
3.4.5 disponuoti Draugijos sukaupta informacija
3.4.6 išstoti iš Draugijos nenurodant išstojimo priežasčių
3.4.7 dalyvauti kitų draugijų veikloje.
3.5 Draugijos nario pareigos:
3.5.1 laikytis Draugijos įstatų
3.5.2 vykdyti Draugijos valdymo organų priimtus sprendimus, jeigu jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams
3.5.3 laiku mokėti Draugijos nario mokesčius
3.5.4 laiku pateikti finansines išlaidas pagrindžiančius dokumentus, jeigu buvo panaudotos Draugijos disponuojamos lėšos.

4. Narių priėmimo ir išstojimo, pašalinimo iš Draugijos tvarka bei sąlygos
4.1 Nariai į Draugiją priimami pateikus raštišką prašymą tapti Draugijos nariu. Draugijos nariai šalinami pateikus raštišką prašymą išstoti iš Draugijos. Naujų narių priėmimą sprendžia ir tvirtina Draugijos narių susirinkimas Valdybos teikimu. Asmenų prašymas (įstoti, išstoti iš Draugijos) privalo būti išnagrinėtas ir duotas atsakymas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.
4.2 Draugijos garbės nario vardas suteikiamas Valdybos teikimu Visuotiniame narių susirinkime (konferencijoje), dalyvaujant daugiau nei pusei Draugijos narių. Draugijos garbės nariai nemoka nario mokesčio
4.3 Draugijos narių sąrašą tvarko Valdybos sekretorius.
4.4 Narystė Draugijoje prarandama:
4.4.1 raštiškai pareiškus norą sustabdyti dalyvavimą Draugijos veikloje
4.4.2 ilgiau nei vienerius metus nemokant Draugijos nario mokesčio
4.4.3 nesilaikant Draugijos įstatų
4.4.4 Draugijos nariai, nevykdantys Draugijos įstatų 3.5 punkte numatytų Draugijos nario pareigų, gali būti pašalinti iš Draugijos narių, jei per Draugijos Valdybos raštiškame įspėjime nurodytą laiką neištaisė nurodytų pažeidimų ir apie tai neinformavo Valdybos.

5. Draugijos organų sudarymo tvarka, valdymo organų kompetencija, funkcijos ir atsakomybė, renkamų valdymo organų bei jų narių atšaukimo tvarka
5.1 Draugijos organai yra Visuotinis narių susirinkimas (konferencija) ir Valdyba. Aukščiausias Draugijos organas yra Visuotinis narių susirinkimas (konferencija)
5.2 Susirinkimo (konferencijos) veikla ir kompetencija:
5.2.1 priima, keičia, papildo Draugijos įstatus
5.2.2 nustato Draugijos tikslus, pagrindinius uždavinius, veiklos teritoriją
5.2.3 renka (atšaukia) Valdybos narius, kurie iš savo tarpo išrenka Draugijos pirmininką
5.2.4 atviru balsavimu tvirtina Valdybos narių išrinktą Draugijos (Valdybos) pirmininką bei jo teikiamą pareigybinę Valdybos sudėtį. Draugijos (Valdybos) pirmininkas ir Valdybos nariai renkami 4 metų kadencijai
5.2.5 tvirtina ir balsavimu įvertina Valdybos veiklos ataskaitą
5.2.6 nustato Draugijos narių mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką
5.2.7 esant reikalui, inicijuoja Draugijos veiklos auditą
5.2.8 renka revizijos komisiją, tvirtina jos veiklos ataskaitą
5.2.9 sprendžia Draugijos veiklos likvidavimo, reorganizavimo klausimus
5.3 Visuotinis narių susirinkimas (konferencija) šaukiamas vieną kartą per metus. Visuotinį narių susirinkimą (konferenciją) šaukia ir jos darbo tvarką nustato Valdyba. Neeilinis Visuotinis susirinkimas (konferencija) sušaukiamas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3
Draugijos narių.
5.4 Visuotinis narių susirinkimas (konferencija) yra teisėtas ir gali vykti, jei dalyvauja ne mažiau kaip pusė Draugijos narių. Sprendimai priimami balsuojant, balsų daugumos principu. Kai keičiami ar papildomi įstatai, Draugija reorganizuojama ar likviduojama, sprendimai priimami 2/3 balsų daugumos principu.
5.5 Tarp Visuotinių narių susirinkimų (konferencijų) Draugijai vadovauja Valdyba ir Draugijos (Valdybos) pirmininkas.
5.6 Valdybą sudaro:
5.6.1 Valdybos (Draugijos) pirmininkas
5.6.2 Valdybos pirmininko pavaduotojas
5.6.3 Valdybos atsakingasis sekretorius
5.6.4 Iždininkas
5.6.5 Trys Valdybos nariai.
5.7 Draugijos Valdybos veikla:
5.7.1 tvirtina Valdybos veiklos reglamentą
5.7.2 šaukia ir organizuoja Draugijos narių visuotinį susirinkimą (konferenciją)
5.7.3 šaukia ir organizuoja eilinius Draugijos narių susirinkimus
5.7.4 tvirtina metinį Draugijos darbo planą
5.7.5 išduoda Draugijos nariams rekomendacijas, pažymas apie veiklą Draugijoje
5.7.7 teikia Visuotiniam Draugijos narių susirinkimui naujų narių ir numatytų pašalinti iš Draugijos narių kandidatūras
5.7.8 sudaro laikinas Draugijos darbo grupes, renginių organizacinius komitetus
5.7.9 ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito Draugijos revizijos komisijai apie vykdomą finansinę veiklą, pateikdama visus būtinus finansinės apskaitos dokumentus.
5.8 Valdybos posėdis laikomas teisėtai įvykusiu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Valdybos narių.
5.9 Valdybos sprendimai priimami, jei už juos balsavo ne mažiau kaip pusė Valdybos narių.
5.10 Jei balsavimo metu Valdyboje balsai pasiskirsto po lygiai, galutinį sprendimą priima Valdybos pirmininkas.
5.11 Valdybos posėdžius ne rečiau kaip 2 kartus per metus šaukia Valdybos pirmininkas arba ne mažiau kaip pusė Valdybos narių.
5.12 negalintis dalyvauti posėdyje Valdybos narys gali raštiškai įgalioti jį atstovauti (su balso teise ar be) kitą Valdybos narį.
5.13 Valdybos pirmininko pareigos:
5.13.1 vadovauja Draugijai ir jos Valdybai, atstovauja Draugiją
5.13.2 kviečia Draugijos susirinkimus, Valdybos posėdžius bei jiems pirmininkauja 5.13.3 savo parašu tvirtina metinį Draugijos darbo planą, finansinius bei kitus dokumentus, susijusius su Draugijos veikla
5.13.4 teikia Visuotiniam Draugijos narių susirinkimui tvirtinti iš jo išrinktų Valdybos narių Valdybos pirmininko pavaduotoją, atsakingą sekretorių ir iždininką,
5.13.5 atsiskaito Visuotiniam Draugijos narių susirinkimui
5.13.6 Draugijos Valdybos pirmininkui negalint laikinai vykdyti savo pareigų, jas raštišku įgaliojimu iš Valdybos pirmininko perima Valdybos pirmininko pavaduotojas
5.14 Valdybos sekretorius:
5.14.1 pagal raštvedybos taisykles tvarko ir saugo Draugijos dokumentaciją (susirinkimo ir posėdžių protokolus, gaunamus ir siunčiamus raštus, narių sąrašus, Draugijos narių pareiškimus ir kt.)
5.14.2 informuoja Draugijos narius apie vykdomus renginius
5.15 Draugijos iždininkas:
5.15.1 renka Draugijos nario mokesčius, tvarko Draugijos sąskaitas bankuose
5.15.2 atsiskaito Revizijos komisijai apie vykdomą finansinę veiklą
5.15.3 saugo ir tiesiogiai atsakingas už Draugijos finansinę dokumentaciją.
5.16 Valdyba įvairiems klausimams, susijusiems su Draugijos veikla nagrinėti ir spręsti gali sudaryti nuolatines ar laikinas darbo grupes (komisijas). Darbo grupių (komisijų) veiklai vadovauja grupių (komisijų) vadovai.

6. Draugijos padaliniai
6.1 Draugija veiklai užtikrinti gali steigti struktūrinius padalinius, neturinčius juridinio asmens teisių, padalinio narių skaičius negali būti mažesnis nei 4 nariai. Struktūrinių padalinių skaičius neribojamas.
6.2 Struktūriniai padaliniai steigiami Valdybos sprendimu ir veikia remiantis Draugijos įstatais bei Valdybos patvirtintais padalinio nuostatais.
6.3 Struktūrinio padalinio vadovą skiria Draugijos Valdyba.
6.4 Draugijos Valdyba gali bet kada nutraukti struktūrinio padalinio veiklą, jei ji prieštarauja Draugijos įstatams ar Lietuvos Respublikos įstatymams.
6.5 Nutraukus struktūrinio padalinio veiklą, struktūrinio padalinio turtas ir lėšos atitenka Draugijai
6.6 Struktūrinio padalinio veiklos užtikrinimui lėšos skiriamos iš Draugijos iždo.

7. Draugijos turtas ir pajamų šaltiniai
7.1 Draugijos pajamų šaltiniai:
7.1.1 narių mokesčiai, tiksliniai fizinių ir juridinių asmenų įnašai, parama ir turtas, neatlygintinai perduotas laikinam ar pastoviam naudojimui Draugijos veiklai užtikrinti
7.1.2 Draugijai paveldėjimo keliu gautos lėšos ir turtas
7.1.3 palūkanos už bankuose laikomas Draugijos lėšas
7.1.4 skolintos lėšos
7.1.5 kitos lėšos ir turtas, įsigyti (gauti) neprieštaraujant Lietuvos Respublikos įstatymams.
7.2 Draugija finansines operacijas atlieka įstatymo numatyta tvarka.

8. Draugijos finansinės veiklos kontrolė
8.1 Lėšų ir pajamų naudojimo kontrolė:
8.1.1 Draugijos lėšų finansinę apskaitą atlieka Draugijos iždininkas, kurį kontroliuoja revizijos komisija
8.1.2 metines finansinės veiklos ataskaitas nagrinėja Valdyba
8.1.3 Draugijos vykdomų projektų finansinę veiklą vykdo ir finansines ataskaitas ruošia projektų vadovai. Projektų vadovai atsiskaito Valdybai, lėšas suteikusiom organizacijoms, fiziniams ar juridiniams asmenims, labdaros organizacijoms ar fondams
8.1.4 Draugijos (ir jos padalinių) finansinę veiklą tikrina revizijos komisija. Revizijos komisija renkama 3 metams Draugijos visuotiniame narių susirinkime. Revizijos komisiją sudaro pirmininkas ir 2 nariai
8.1.5 Revizijos komisija atsiskaito už vykdytą finansinę veiklą vieną kartą per metus Valdybai ir Draugijos Visuotiniam narių susirinkimui (konferencijai)
8.1.6 Valdybos nariai negali būti Revizijos komisijos nariais
8.2 Revizijos komisija privalo:
8.2.1 tikrinti Draugijos finansinę veiklą, finansinės – buhalterinės atsiskaitomybės dokumentus, Valdybos raštišku nurodymu atlikti kitus Draugijos finansinės veiklos patikrinimus
8.2.2 nedelsiant informuoti Valdybą apie nustatytus finansinės – buhalterinės drausmės pažeidimus.
8.2 Draugija, padariusi žalą juridiniams ar fiziniams asmenims, atsako savo disponuojamomis lėšomis ir turtu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Įstatų pakeitimo ir papildymo tvarka
9.1 Draugijos įstatų pakeitimai (papildymai) priimami Visuotinio narių susirinkimo (konferencijos) metu, jei už jų papildymą (pakeitimą) balsuoja 2/3 Susirinkimo (konferencijos) dalyvių.

10. Draugijos veiklos terminai ir likvidavimo tvarka
10.1 Draugijos veikla neterminuota
10.2 Draugijos likvidavimo pagrindas:
10.2.1 Visuotinio Draugijos narių Susirinkimo (konferencijos) nutarimas
10.2.2 teismo sprendimas likviduoti Draugiją įstatymo numatyta tvarka
10.3 Institucija, numačiusi likviduoti Draugiją, įstatymo numatyta tvarka skiria likvidatorių, nustato likvidatoriaus įgaliojimus, likvidavimo terminus, Draugijos turto inventorizacijos ir perdavimo tvarką. Paskyrus likvidatorių, Draugijos valdymo organai netenka įgaliojimų, jų funkcijas atlieka likvidatorius.
10.4 Apie Draugijos likvidavimą privaloma skelbti spaudoje įstatymų numatyta tvarka
10.5 Likvidavus Draugiją, jos turtas ir lėšos, likę įvykdžius visus Draugijos finansinius įsipareigojimus, sunaudojama įstatymo nustatyta tvarka.

Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugijos įstatai priimti 2002 m. lapkričio 20 d. įvykusiame draugijos steigiamajame susirinkime.

PARTNERIAI
  • European Respiratory Society
   
RĖMĖJAI
  • MSD
  • BerlinChemie
  • Roche
  • AstraZeneca
   

Visos teisės saugomos © 2018

Sprendimas: